Skip to main content

Table 2 Incidence and mortality of multiple myeloma by province of China in 2016

From: Incidence and mortality of multiple myeloma in China, 2006–2016: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2016

 IncidenceMortality
Cases (thousands)Rates (per 100,000)Deaths (thousands)Rates (per 100,000)
Anhui0.53 (0.46–0.61)0.75 (0.65–0.86)0.43 (0.37–0.51)0.62 (0.53–0.73)
Beijing0.47 (0.30–0.56)1.78 (1.12–2.11)0.21 (0.13–0.26)0.85 (0.55–1.05)
Chongqing0.32 (0.29–0.39)0.84 (0.75–1.00)0.24 (0.20–0.30)0.63 (0.53–0.77)
Fujian0.33 (0.28–0.41)0.82 (0.71–1.04)0.21 (0.18–0.28)0.55 (0.46–0.73)
Gansu0.19 (0.17–0.23)0.69 (0.59–0.80)0.16 (0.14–0.20)0.60 (0.51–0.72)
Guangdong1.47 (1.10–1.73)1.40 (1.06–1.62)0.67 (0.53–0.79)0.69 (0.55–0.81)
Guangxi0.45 (0.39–0.54)0.88 (0.76–1.05)0.34 (0.28–0.42)0.67 (0.57–0.84)
Guizhou0.28 (0.23–0.31)0.75 (0.62–0.83)0.26 (0.21–0.31)0.70 (0.59–0.83)
Hainan0.07 (0.06–0.09)0.73 (0.63–1.02)0.05 (0.04–0.07)0.53 (0.43–0.76)
Hebei0.74 (0.62–1.09)0.85 (0.73–1.27)0.48 (0.39–0.69)0.58 (0.47–0.84)
Heilongjiang0.45 (0.40–0.60)0.89 (0.78–1.18)0.31 (0.27–0.41)0.64 (0.55–0.83)
Henan0.87 (0.75–1.19)0.86 (0.75–1.18)0.60 (0.51–0.82)0.62 (0.53–0.83)
Hubei0.79 (0.67–0.93)1.12 (0.96–1.31)0.44 (0.37–0.52)0.65 (0.55–0.78)
Hunan0.82 (0.61–0.93)1.03 (0.77–1.16)0.60 (0.47–0.70)0.77 (0.59–0.88)
Inner Mongolia0.27 (0.24–0.36)0.92 (0.80–1.22)0.17 (0.14–0.23)0.62 (0.52–0.82)
Jiangsu1.33 (1.15–1.64)1.26 (1.10–1.55)0.59 (0.50–0.74)0.58 (0.49–0.72)
Jiangxi0.46 (0.28–0.53)0.98 (0.61–1.13)0.36 (0.24–0.43)0.80 (0.52–0.95)
Jilin0.33 (0.28–0.42)0.91 (0.80–1.18)0.22 (0.19–0.27)0.64 (0.55–0.80)
Liaoning0.66 (0.58–0.80)1.05 (0.91–1.24)0.41 (0.34–0.50)0.66 (0.56–0.81)
Ningxia0.05 (0.04–0.06)0.79 (0.69–0.91)0.04 (0.03–0.05)0.65 (0.55–0.77)
Qinghai0.05 (0.04–0.06)0.87 (0.74–1.04)0.04 (0.03–0.05)0.75 (0.63–0.92)
Shaanxi0.37 (0.33–0.44)0.84 (0.74–1.00)0.27 (0.23–0.33)0.63 (0.53–0.78)
Shandong1.08 (0.91–1.59)0.88 (0.74–1.29)0.67 (0.55–0.96)0.56 (0.46–0.81)
Shanghai0.63 (0.31–0.79)1.89 (0.90–2.35)0.30 (0.16–0.39)0.95 (0.48–1.22)
Shanxi0.33 (0.28–0.44)0.81 (0.70–1.11)0.22 (0.18–0.31)0.58 (0.48–0.80)
Sichuan0.89 (0.77–1.01)0.86 (0.75–0.97)0.69 (0.59–0.85)0.67 (0.57–0.82)
Tianjin0.24 (0.20–0.31)1.39 (1.18–1.79)0.11 (0.09–0.14)0.67 (0.56–0.85)
Tibet0.02 (0.01–0.02)0.81 (0.64–0.91)0.02 (0.01–0.02)0.80 (0.64–0.93)
Xinjiang0.22 (0.19–0.30)1.01 (0.88–1.39)0.15 (0.13–0.21)0.75 (0.64–1.02)
Yunnan0.34 (0.31–0.41)0.74 (0.67–0.87)0.29 (0.25–0.37)0.64 (0.55–0.81)
Zhejiang1.22 (0.58–1.53)1.76 (0.82–2.20)0.67 (0.32–0.85)1.01 (0.48–1.29)
Hong Kong*0.27 (0.13–0.33)2.31 (1.15–2.87)0.13 (0.06–0.16)1.07 (0.55–1.35)
Macao*0.01 (0.01–0.02)2.06 (1.18–2.80)0.01 (0.00–0.01)0.99 (0.57–1.31)
  1. Data in parentheses are 95% uncertainty intervals
  2. *Special Administrative Regions